Ngày 08/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN về kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2021 của Bộ KH&CN.

 

 

Mục đích hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng công tác xây dựng thi hành pháp luật của cán bộ, viên chức và người lao động của Bộ KH&CN.

Các khẩu hiệu tuyên truyền:

  • “Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật để tạo đồng thuận trong xã hội và nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, thực hiện pháp luật của Nhân dân”;
  • “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;
  • “Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành khoa học và công nghệ”;
  • “Nâng cao hiệu quả công tác khoa học và công nghệ để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế – xã hội”;
  • Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành khoa học và công nghệ tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật”;
  • “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành khoa học và công nghệ thực hiện công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả”.

Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm cao điểm trong tuần lễ từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 15/11/2021. Bộ KH&CN tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung triển khai Ngày Pháp luật năm 2021 tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh cũng như nội dung cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, trọng tâm các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động khoa học công nghệ, doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp KHCN, khu công nghệ cao; cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong xây dựng, thực hiện, phổ biến giáo dục pháp luật.

Cụ thể, tăng thời lượng trên các chuyên trang, chuyên mục; đăng tin, bài, ảnh và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN, Trang thông tin điện tử của các đơn vị, Báo, Tạp chí,…); tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo; phát hành tài liệu về pháp luật; hỗ trợ pháp lý…; tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật năm 2020; thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ động về Ngày Pháp luật thông qua hệ thống điện tử, hệ thống Pano, băng rôn tại trụ sở đơn vị;…

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Vì vậy, theo đề xuất của Chính phủ, ngày 09/11 – Ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật); đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012. Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 đã được bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tích cực hưởng ứng với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, đổi mới, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong nhân dân.

Lãnh đạo Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam luôn xác định tính quan trọng và cấp thiết của việc hưởng ứng và thực hiện nghiêm chỉnh “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”, luôn quan tâm nhắc nhở thường xuyên, liên tục trong cả năm tới toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn Viện hướng tới xây dựng một Viện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá và hiệu quả./.

Toàn văn: Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 08/11/2021

Vũ Thị Thu Thủy – Văn phòng Viện NLNTVN