CAM KẾT CỦA LÃNH ĐẠO, CHÍNH SÁCH
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

1. Chính sách chất lượng

– Trung tâm NDE cam kết rằng việc đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ cho các dự án, công trình được NDE thực hiện là trách nhiệm của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm NDE. Trung tâm cam kết duy trì, phát triển văn hóa an toàn, chất lượng cũng như sự tin cậy đối với các kết quả kiểm tra, đánh giá đối với từng công trình, dự án.

2. Mục tiêu chất lượng

– Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 lựa chọn A được công nhận bởi Tổ chức công nhận.
– Đảm bảo các kết quả kiểm tra và các phép đo thử nghiệm đều tuân thủ các yêu cầu quy định trong Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm.
– Đảm bảo nhân viên các phòng chuyên môn của Trung tâm được đào tạo thông hiểu về Hệ thống quản lý chất lượng cũng như các kỹ năng chuyên môn cần thiết.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

ĐẶNG THỊ THU HỒNG