CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN CÁ NHÂN THỬ KHÔNG PHÁ HỦY

THEO TIÊU CHUẨN ISO 9712

MÃ SỐ: NDE-CS-P06

Chương trình chứng nhận cá nhân thử không phá hủy, mã số NDE-CS-P06 được biên soạn và ban hành bởi Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE), đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9712:2021 và tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5868.

Tài liệu này quy định các yêu cầu về đánh giá trình độ chuyên môn và chứng nhận của nhân viên thực hiện kiểm tra không phá hủy (NDT) phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17024 bằng bất kỳ phương pháp nào được liệt kê dưới đây

Phương pháp Ký hiệu
Kiểm tra hạt từ MT
Kiểm tra thấm lỏng PT
Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ RT
Kiểm tra siêu âm UT

 

Nội dung Chương trình chứng nhận: xem nội dung