TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KHÔNG PHÁ HỦY (NDE) LÀ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP TRỰC THUỘC VIỆN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ VIỆT NAM – BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

Được thành lập vào năm 2008, hợp nhất từ 03 cơ sở hoạt động lâu năm trong lĩnh vực NDT là:

–   Phòng Kiểm tra không phá huỷ, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, từ 1990

–   Phòng Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, từ 1989

–   Trung tâm Kiểm tra không phá huỷ (NDT) và kỹ thuật hạt nhân, Công ty NEAD, từ 1993

Tên giao dịch quốc tế: Centre for Non-Destructive Evaluation (Viết tắt là NDE)

*  Trụ sở chính: 140 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội

*  Điện thoại: +84 (0) 24 35577 881

*  Fax: +84 (0) 24 35577 882

 

*  Chức năng và Nhiệm vụ chính:

  • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực: thử nghiệm, đánh giá, giám định và kiểm định chất lượng thiết bị, sản phẩm, công trình bằng các phương pháp, kỹ thuật kiểm tra không phá hủy; kỹ thuật hạt nhân và các phương pháp, kỹ thuật hạt nhân có liên quan; nghiên cứu chế tạo thiết bị trong lĩnh vực kiểm tra không phá hủy, các thiết bị bức xạ và thiết bị chuyên dụng phục vụ ứng dụng kỹ thuật hạt nhân; an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trong công nghiệp.
  • Hỗ trợ kỹ thuật cho quản lý nhà nước về: đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức trong lĩnh vực thử nghiệm không phá hủy; các lĩnh vực kỹ thuật có liên quan tới đánh giá chất lượng thiết bị, sản phẩm và công trình; đánh giá các phòng thử nghiệm kiểm tra không phá hủy; an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trong công nghiệp.
  • Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm tra không phá hủy và các lĩnh vực kỹ thuật có liên quan tới đánh giá chất lượng thiết bị, sản phẩm và công trình.
  • Thực hiện đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, đánh giá, chứng nhận và phát triển nguồn nhân lực cho công tác thử nghiệm không phá hủy, giám định chất lượng sản phẩm, các quá trình chế tạo bằng các phương pháp-kỹ thuật không phá hủy, hàn và các kỹ thuật khác có liên quan nhằm góp phần đảm bảo chất lượng công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia.
  • Tư vấn, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kiểm tra không phá hủy, ứng dụng năng lượng nguyên tử và các kỹ thuật có liên quan. Tư vấn quản lý chất lượng và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho các hoạt động kiểm tra không phá hủy và các kỹ thuật khác có liên quan. Tư vấn kỹ thuật, thi công, thử nghiệm và thẩm định các công trình yêu cầu bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.
  • Triển khai dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và thực hiện các dịch vụ khác phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật .
  • Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức hội nghị, hội thảo để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
  • Quản lý về tổ chức, nhân lực, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo phân cấp của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và quy định của pháp luật.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam giao.