Tổ chức đào tạo được phê duyệt (TB) là tổ chức/đơn vị thực hiện quá trình đào tạo cá nhân thử không phá hủy (NDT) bậc 1 và 2 theo các yêu cầu của Chương trình chứng nhận của Tổ chức cấp chứng chỉ Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE.CS) dựa trên tiêu chuẩn ISO 9712:2021.
TB tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo NDT và hỗ trợ các ứng viên tập hợp các hồ sơ theo các yêu cầu của NDE.CS để gửi cho tổ chức chứng nhận (CB) xem xét và tổ chức thực hiện các kiểm tra lý thuyết và thực hành.

 

Nội dung chi tiết: xem tại đây