1. Mục đích
    Tài liệu này quy định các chính sách liên quan đến việc quản lý, sử dụng chứng chỉ, biểu tượng và dấu chứng nhận đảm bảo các tài liệu này được sử dụng đúng mục đích.
  2. Phạm vi áp dụng
    Quy định này áp dụng đối với tất cả khách hàng chứng nhận cá nhân thử không phá hủy của Trung tâm Đánh giá không phá hủy.

Nội dung chi tiết: xem tại đây