1. Mục đích
    Quy định phương pháp, hành động nhằm bảo mật thông tin liên quan đến chứng nhận bảo đảm hoạt động chứng nhận được thực hiện khách quan, công bằng, không xung đột lợi ích, bảo đảm an ninh trong quá trình chứng nhận.
  2. Phạm vi áp dụng
    Quy định này áp dụng đối với tất cả nhân viên, sát hạch viên, ứng viên và các thành viên khác tham gia vào hoạt động chứng nhận của Trung tâm Đánh giá không phá hủy.

Nội dung chi tiết: xem tại đây