Cuốn sách “Khát vọng Hồ Chí Minh: Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu” của PGS. TS. Bùi Đình Phong biên soạn vào dịp kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 – 2021); chào mừng thành công Đại XIII của Đảng. Cuốn sách là một ấn phẩm thành kính của tác giả dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Người (19-5-1890 – 19-5-2021), 110 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (1911 – 2021) và 80 năm ngày Người trở về nước (1941 – 2021).

Bìa cuốn sách Cuốn sách “ Khát vọng Hồ Chí Minh: Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu của PGS. TS. Bùi Đình Phong_Ảnh: Tư liệu

Cuốn sách là một công trình nghiên cứu tỉ mỉ, nghiêm túc, cẩn trọng của PGS. TS. Bùi Đình Phong, với gần 500 trang và được cấu trúc thành 3 chương:

  • Chương 1: Khát vọng Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường – Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh.
  • Chương 2: Khát vọng Hồ Chí Minh với Đại hội XIII của Đảng.
  • Chương 3: Thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân dân tộc.

Theo tác giả Bùi Đình Phong, Đại hội XIII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp; những điểm mới, điểm nhấn của Đại hội là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, bảo đảm trên hết và trước hết là lợi ích quốc gia – dân tộc. Kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, cùng tiến bước và sánh vai với các cường quốc năm châu; kiên định những nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý chí độc lập, tự cường, tự chủ, niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Phát huy vai trò của khoa học – công nghệ, đổi mới và sáng tạo, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Đại hội khẳng định với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Xuất phát từ sự kiện cách đây 110 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đi ra nước ngoài “xem các nước họ làm thế nào rồi trở về giúp đồng bào”, những khát vọng lớn lao giải phóng dân tộc và xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hùng cường, đi lên chủ nghĩa xã hội theo suốt cuộc đời của Người. Và, những khát vọng lớn lao ấy của Người phần nào có thể được thấy và thể hiện trong nhiều nội dung của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng lần này. Chúng ta có thể nhận ra, mong muốn, tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng Việt Nam, ước vọng của toàn dân tộc hòa quyện, gắn bó với nhau. Càng đi sâu vào nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp, di sản Hồ Chí Minh, chúng ta càng có cơ sở khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẹn nguyên giá trị, mở đường đổi mới, soi sáng tương lai, trường tồn cùng dân tộc và nhân loại; “là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi” như Đảng ta ghi trang trọng trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Chính từ những phân tích, đánh giá và trình bày trên, tác giả Bùi Đình Phong muốn gửi tới bạn đọc tác phẩm: “Khát vọng Hồ Chí Minh: Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ, phồn vinh, hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu”. Công trình chuyển tải những nghiên cứu bước đầu về mối quan hệ khăng khít giữa khát vọng của Hồ Chí Minh với nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Cuốn sách do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành,  phát hành vào dịp tháng 5-2021.

 

Nguồn: VŨ YẾN – Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (theo tin tapchicongsan.org.vn)